AL Design  
關於我們       管理層       投資者關係       服務       設計及工程項目       新聞資訊       招聘       聯絡我們       English

企業管治

返回上頁

 

組織章程大綱 (經修改及重列)

公司細則 (經修改及重列)

股東提名人選參選董事的程序

董事名單與其角色和職能

審核委員會職權範圍

提名委員會職權範圍

薪酬委員會職權範圍

Copyright © AL Group Limited