AL Design  
關於我們       管理層       投資者關係       服務       設計及工程項目       新聞資訊       招聘       聯絡我們       English

上市文件

返回上頁

 

額外申請表格

暫定配額通知書

招股章程 - 按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份之基準進行供股

聆訊後資料集

正式通告- 以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市

招股章程- 以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市

白色申請表格

黃色申請表格

綠色申請表格

配發結果 - 以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市

公司資料報表

Copyright © AL Group Limited